පළාත් පාලන මැතිවරණයට පෙර ජනාධිපතිවරණයක්

0
President Ranil Wickramasinghe - පළාත් පාලන මැතිවරණයට පෙර ජනාධිපතිවරණයක්

පැවැත්වීමට නියමිත පළාත් පාලන මැතිවරණය කල් යාමක් සිදු වුවහොත් ඊළඟ මැතිවරණය ලෙස ජනාධිපතිවරණය වසර අවසානයට පෙර පැවැත්වීමට රජයේ අවධානය යොමුව ඇත.

ඒ ආකාරයෙන් ජනාධිපතිවරණයක් පැවැත්වීමට අවස්ථාව ලැබෙන්නේ වත්මන් ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙකු ලෙස තරඟ කරන්නේ නම් වසරකට පෙර ජනාධිපතිවරණය කැඳවීමේ විශේෂ අවස්ථාවක් ව්‍යවස්ථාවෙන් හිමි වන නිසාය.

එමෙන්ම පළාත් පාලන මැතිවරණයේදී ආණ්ඩුවේ පාර්ශවයන් පරාජයට පත් වූවොත් එය ඊළඟ ජනාධිපතිවරණ ප්‍රතිඵලයට ද බලපානු ඇති නිසා කෙලෙස හෝ එම මැතිවරණය කල් දමා ගැනීමේ උත්සාහයක ද ආණ්ඩුව නිරත වෙමින් ඇති බවද වාර්තා වෙයි.

මීළඟ ජනාධිපතිවරණය කැඳවිය යුතු දිනය වන්නේ 2024 නොවැම්බර් 17 වනදා වුවද බලයේ සිටින ජනාධිපතිවරයා නැවත අපේක්ෂකයෙකු ලෙස තරඟ කරන්නේ නම් එය 2023 නොවැම්බර් 17 වනදාට පසු පසුව කැඳවිය හැකි තත්ත්වයක් තිබේ.