අවුරුදු 20 ට වැඩි අයට බූස්ටර්

0
අවුරුදු 20 ට වැඩි අයට බූස්ටර්
අවුරුදු 20 ඉක්මවූ පුද්ගලයින්ට බූස්ටර් එන්නත ලබා දීමට තීරණය කළ බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රඹුක්වැල්ල මහතා පවසනවා.

ඒ අනුව ඉදිරි දින කිහිපය තුළ මේ සඳහා වන වැඩපිළිවල සකස් කෙරෙන බවද අමාත්‍යවරයා අවධාරණය කරන බවයි සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය නිවේදනය කළේ.

මේ වන විට අවුරුදු 60 ඉක්මවූ පුරවැසියන් සඳහා බූස්ටර් එන්නත ලබා දීම ආරම්භ කර තිබෙනවා.