හරීන්ට හදිසි සැත්කමක්

0
හදිසි සැත්කමක්

 

සංචාරක හා ඉඩම් අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු මහතාට කොළඹ පුද්ගලික රෝහලකදී හදිසි සැත්කමක් සිදු කර තිබේ.

පාදයේ ඇතිවූ ආබාදයක් මත මෙම සැත්කමක් සිදු කර ඇත.