ජනාධිපතිවරණය 2024 වසරේ පැවැත්වෙන දිනය මෙන්න

0
ජනාධිපතිවරණය

ජනාධිපතිවරණය මෙම වසරේ සැප්තැම්බර් 17 සහ ඔක්තෝබර් 16 දින අතර කාලය තුළ පැවැත්වෙන බව මැතිවරණ කොමිෂන් සභාව පවසයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් එහි සභාපති ආර්.එම්.ඒ.එල්. රත්නායක මේ බව සඳහන් කර තිබේ.

ජනාධිපතිවරණ ඡන්ද විමසීම පැවැත්වීම සඳහා නාමයෝජනා කැඳවීම නියමිත කාල සීමාව තුළදී සිදු කෙරෙන බව ද ඔහු එමගින් වැඩිදුරටත් දැනුම් දී ඇත.