ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා දින නියමවේ

0
ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය

ඉන්දීය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය සඳහා දින නියම කර තිබේ.

අදියර 7ක් යටතේ එම මැතිවරණය පැවැත්වෙයි.

එම මැතිවරණයේ පළමු අදියර අප්‍රේල් 19 වනදා ආරම්භ වන අතර දෙවන අදියර ආරම්භ වන්නේ අප්‍රේල් 26 වනදාය.

ඉන් අනතුරුව 03 වන අදියර මැයි 07 වනදාත්,  04 වන අදියර මැයි 13 වනදාත්, 05 වන අදියර මැයි 20 වනදාත්, 06 වන අදියර මැයි 25 වනදාත්, 07 වන අදියර ජුනි 01 වනදාත් පැවැත්වීමට සියලු කටයුතු සූදානම් කර ඇත.

පසුව ඡන්ද ගණන් කිරීමේ කටයුතු ජුනි මස 04 වනදා සිට සිදුකරන බව ඉන්දීය මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබේ.