5 ශ්‍රේණියේ ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල මත පාසල් ඇතුළත්වීමේ කඩඉම් ලකුණු මෙන්න

0
කඩඉම් ලකුණු

පාසල් සඳහා තීරණය වු කඩඉම් ලකුණු පිළිබඳ තොරතුරු අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශ වෙබ් අඩවියෙන් http://www.moe.gov.lk ලබා ගත හැකිය.

තවද, සිසුන්ට ලැබී ඇති පාසල් සම්බන්ධයෙන් 2024.02.05 දින සිට https://g6application.moe.gov.lk/#/   යන වෙබ් පිටුවට පිවිස පරීක්ෂා කර ගත හැකි බවද දැනුම්දෙයි.

නිකුත්කරන ලද කඩයිම් ලකුණු පහලින්

ඇතුළත්වීමේ කඩඉම් ලකුණුඇතුළත්වීමේ කඩඉම් ලකුණුඇතුළත්වීමේ කඩඉම් ලකුණුඇතුළත්වීමේ කඩඉම් ලකුණුඇතුළත්වීමේ කඩඉම් ලකුණුඇතුළත්වීමේ කඩඉම් ලකුණුඇතුළත්වීමේ කඩඉම් ලකුණුඇතුළත්වීමේ කඩඉම් ලකුණු