ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ සනත් නිශාන්තගෙන් හිස් වූ අමාත්‍ය ධූරයට

0
ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ

ශෂීන්ද්‍ර රාජපක්ෂ මහතා වාරිමාර්ග සහ ජලසම්පත් කළමනාකරණ රාජ්‍ය අමාත්‍යවරයා වශයෙන් ජනාධිපතිවරයා ඉදිරියේ දිවුරුම් දී තිබේ.

ජනාධිපති මාධ්‍ය ඒකකය සඳහන් කළේ, ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දී එම දිවුරුම් දීම සිදුකළ බවය.