9 වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ 4 වැනි  සභා වාරය අද වාර අවසාන කෙරේ

0
පාර්ලිමේන්තු වාර අවසාන

පාර්ලිමේන්තුව ( නව වැනි පාර්ලිමේන්තුවේ සිවු වැනි  සභා වාරය) අද (26) මධ්‍යම රාත්‍රියේදී  වාර අවසාන කෙරෙනු ඇතැයි  එහි ආරංචි මාර්ගවලින් පැවසේ.

පාර්ලිමේන්තුව 24 වාර අවසාන කිරීමට නියමිතව තිබුණත් නොවැළැක්විය හේතුවක් මත කල් ගියේය. වාර අවසාන කෙරෙන  පාර්ලිමේන්තුව  ජනාධිපතිවරයා අතින් පෙබරවාරි මස 7  වැනිදා විවෘත  කෙරෙනු ඇත.

මේ මස පාර්ලිමේන්තුව අවසාන වරට රැස්වූයේ පසුගිය  23 සහ 24 යන දිනවලය. පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කිරීමත් සමග කෝප්, කෝපා  ඇතුළු කාරක සභා පනහකට වැඩි සංඛ්‍යාවක් අහෝසිවී යන්නේය. ඒ අනුව එම කාරක සභා සියල්ල නැවත  පිහිට විය යුතු වෙයි.