ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචිත වත්කම්වල 23.2% ක වැඩිවීමක්

0
ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචිත

2023 නොවැම්බර් සිට දෙසැම්බර් දක්වා වූ කාලය තුල ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචිත වත්කම්වල 23.2% ක වැඩිවීමක් වාර්තා කර ඇති බව ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් සඳහන් කරනවා.

එම නිවේදනයට අනුව, ශ්‍රී ලංකාවේ නිල සංචිත වත්කම් 2023 නොවැම්බර් මාසයේදී ඩොලර් බිලියන 3.57 සිට 2023 දෙසැම්බර් මාසයේදී ඩොලර් බිලියන 4.4 දක්වා වැඩි වී තිබෙනවා.

එමෙන්ම, චීන මහජන බැංකුවෙන් ලද ඩොලර් බිලියන 1.4කට සමාන විදේශ විනිමය පහසුකම ද මෙයට ඇතුළත්ව ඇති බවත්, එය භාවිතා කිරීමේදී යම් කොන්දේසිවලට යටත් වීමටද සිදුවන බවත්, මහ බැංකුව නිකුත්කළ නිවේදනයේ වැඩිදුරටත් සඳහන්.