2022(2023) සාමාන්‍ය පෙළ ප්‍රථිපල නිකුත් කෙරේ

0

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ 2022 (2023) ප්‍රතිඵල නිකුත් කර ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

විභාග දෙපාර්තමේන්තුවේ නිල වෙබ් අඩවි වන https://www.doenets.lk සහ www.results.exams.gov.lk වෙත පිවිස ප්‍රතිඵල ලබාගත හැකිය.

 

සාමාන්‍ය පෙළ

සාමාන්‍ය පෙළ

සාමාන්‍ය පෙළ

සාමාන්‍ය පෙළ