2023 පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල නිකුත් වෙයි

0
2023 පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව

2023 පහ ශ්‍රේණිය ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රතිඵල නිකුත් කර ඇති බව විභාග දෙපාර්තමේන්තුව පවසයි.

එම ප්‍රතිඵල www.doenets.lk වෙබ් අඩවියෙන් ලබාගත හැකිය.