2023 උසස්පෙළ විභාග කාලසටහන

0
උසස්පෙළ විභාග කාලසටහන

2023 (2024) උසස්පෙළ විභාග කාලසටහන විභාග දෙපාර්තමේන්තුව විසින් ප්‍රකාශයට පත්කර ඇත.

2024 වර්ෂයේ ජනවාරි මස 04 වනදා සිට ජනවාරි 31 වනදා දක්වා විභාගය පැවැත්වීමට සැලසුම් කර තිබේ.

එම කාලසටහන පහතින්,

උසස්පෙළ විභාග කාලසටහන

උසස්පෙළ විභාග කාලසටහන