අපොස උසස් පෙළ පැවැත්වෙන දිනයන් ප්‍රකාශයට පත් කෙරේ

0
අපොස උසස් පෙළ පැවැත්වෙන

අපොස උසස් පෙළ පැවැත්වෙන දිනයන් ප්‍රකාශයට පත්කර තිබෙනවා.

ඒ අනුව අදාළ විභාගය 2024.01.04 දින සිට 2024.01.31 දින දක්වා පැවැත්වීමට දින නියම කර ඇත.

අපොස උසස් පෙළ පැවැත්වෙන දිනයන්