තරුෂි කරුණාරත්න ලක්මව රනින් සරසවයි. 400 * 4 ලෝකඩ පදක්කම් ශ්‍රී ලංකාවට.

0
තරුෂි කරුණාරත්න

ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ කාන්තා මීටර් 800 ඉසව්වේ රන් පදක්කම හිමිකරගැනීමට තරුෂි කරුණාරත්න සමත්විය.

ඒ සඳහා ඇය ගතකළ කාලය මිනිත්තු 2:03.20කි.

එම ඉසව්වේ රිදී පදක්කම ඉන්දියාව හිමිකරගත් අතර ලෝකඩ පදක්කම චීනය හිමිකරගත්තේය.

2002 වසරෙන් පසුව ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ මළල ක්‍රීඩා ඉසව්වකින් ශ්‍රී ලංකාව රන් පදක්කමක් හිමිකරගත් පළමු අවස්ථාව මෙය ලෙස ඉතිහාසයට එක්විය.

400 * 4 කාන්තා සහාය දිවීමේ තරගයේ ලෝකඩ පදක්කම

Sri Lanka

ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ කාන්තා මීටර් 400 හතර සහාය දිවීමේ තරගයේ ලෝකඩ පදක්කම දිනාගැනීමට ශ්‍රී ලංකා සහාය දිවීමේ කාන්තා කණ්ඩායම සමත්විය.

400 * 4 පිරිමි සහාය දිවීමේ තරගයේ ලෝකඩ පදක්කම

Men

ආසියානු ක්‍රීඩා උළෙලේ 400 හතර පිරිමි සහාය දිවීමේ තරගයේ ලෝකඩ පදක්කම හිමිකරගැනීමට ශ්‍රී ලංකා සහාය දිවීමේ කණ්ඩායම සමත්විය.