මාර්ගගත ක්‍රම සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳව පනත් කෙටුම්පත ගැන ආසියානු ඉන්ටර්නෙට් සන්ධානයේ දැඩි අවධානය

0
මාර්ගගත ක්‍රම සුරක්ෂිතතාව

ශ්‍රී ලංකා රජය විසින් මාර්ගගත ක්‍රම සුරක්ෂිතතාව පිළිබඳව පනත් කෙටුම්පතක් ගෙන ඒම පිළිබඳව දැඩි අවධානයෙන් පසුවන්නේ යයි ආසියානු ඉන්ටර්නෙට් සන්ධානය සදහන් කරයි.

නිවේදනයක් නිකුත් කරමින් ඔවුන් පෙන්වා දෙන්නේ අදාළ පාර්ශ්වයන් සමග කිසිදු සංවාදයකයින් තොරව මෙම කෙටුම්පත ගෙනැවිත් ඇති බවයි.

ආසියානු ඉන්ටර්නෙට් සන්ධානයට ගූගල්, මෙටා, ඇමසන්, ඇපල්, එක්ස්පීඩියා ගෲප්, ට්විටර්, යාහූ ඇතුළ ප‍්‍රබල සමාගම් ඇතුළත්ය.

මෙම පනත් කෙටුම්පත හරහා ශ්‍රී ලාංකිකයින්ගේ අදහස් ප්‍රකාශ කිරීමේ අයිතියට මෙන්ම විරෝධය පලකිරීමට ඇති අවස්ථාව අහිමිකරන කෲර නීතියක් බවත් ඔවුන්ගේ නිවේදනයේ සදහන්ය.

මාර්ගගත ක්‍රම සුරක්ෂිතතාව