වැඩිහිටි පුද්ගලයින් සහ ළමා දිනය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර දිනය අද

0
වැඩිහිටි පුද්ගලයින් සහ ළමා

ශ්‍රී ලංකාව අද වැඩිහිටි පුද්ගලයින් සහ ළමා දිනය සඳහා වන ජාත්‍යන්තර දිනය සමරනවා.

මෙවර වැඩිහිටි පුද්ගලයින්ගේ ජාත්‍යන්තර දිනයේ තේමාව වන්නේ “වැඩිහිටි පුද්ගලයින් සඳහා වන මානව හිමිකම් පිළිබඳ විශ්ව ප්‍රකාශනයේ පොරොන්දු ඉටු කිරීම: පරම්පරා හරහා” යන්නයි.

මේ අතර ළමා දිනය නිමිත්තෙන් දිවයින පුරා වැඩසටහන් කිහිපයක් ද පැවැත්වීමට නියමිතයි.

ළමා අයිතිවාසිකම් පිළිබඳ මහජනතාව දැනුවත් කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාව ඔක්තෝබර් 1 වන දින ලෝක ළමා දිනය සමරයි.

ළමා දිනය යනු සැමරුම් දිනය රට අනුව වෙනස් වන දරුවන්ගේ ගෞරවය පිණිස වාර්ෂිකව සමරනු ලබන සමරු දිනයකි.

එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයට අනුව, 1959 නොවැම්බර් 20 වන දින එක්සත් ජාතීන්ගේ මහා මණ්ඩලය විසින් ළමා අයිතිවාසිකම් ප්‍රකාශ කිරීම සැමරීම සඳහා නොවැම්බර් 20 වන දින ලෝක ළමා දිනය සමරනු ලැබේ.

පරමාර්ථය වන්නේ ජාත්‍යන්තර එකමුතුව ප්‍රවර්ධනය කිරීම, ලොව පුරා සිටින ළමුන් අතර දැනුවත්භාවය සහ ළමා සුභසාධනය වැඩි දියුණු කිරීමට ඇති උනන්දුවයි.

කෙසේ වෙතත්, ශ්‍රී ලංකාව වාර්ෂිකව ඔක්තෝබර් 01 වැනිදා ළමා දිනය සමරන්නේ විවිධ උත්සව සංවිධානය කරමිනි.