ජනපති එක්සත් ජාතීන්ගේ 78 වන සැසිවාරය අමතයි ( Full Video )

0
එක්සත් ජාතීන්ගේ 78 වන සැසිවාරය

ශ්‍රී ලංකා ජනපති රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා එක්සත් ජාතීන්ගේ 78 වන සැසිවාරය අමතා 2023-09-22 වැනිදා ශ්‍රී ලංකාවේ වේලාවෙන් රාත්‍රී 9.30 ට අමතා කල සම්පූර්ණ කතාව