පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය පිළිබඳ සභාව කල් තැබීමේ විවාදය 21 22

0
පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය

පාස්කු ඉරුදින ප්‍රහාරය සහ ජාතික ආරක්ෂාව පිළිබඳ සභාව කල් තැබීමේ විවාදය ලබන (21) බ්‍රහස්පතින්දා සහ ලබන 22 සිකුරාදා පැවැත්වීමට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු පිළිබඳ කාරක සභාව තීරණය කර ඇත.

පාර්ලිමේන්තුව හෙට (19) සිට ලබන 22 දක්වා රැස්වීමට නියමිතය.

පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ පනත යටතේ නියෝග සහ කොළඹ වරාය නගරය ආර්ථික කොමිෂන් සභාව පනත යටතේ අංක 2334/47 දරන ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර ඇති නියෝග හෙට (19) විවාදයට ගැනීමට නියමිතය.

ඉන්පසු  සභාව කල් තබන අවස්ථාවේ ප්‍රශ්න සඳහා ප.ව 5.00 සිට ප.ව 5.30 දක්වා කාලය  වෙන්කර ඇති බව පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් නීතිඥ කුෂානි රෝහණදීර මහත්මිය පැවසුවාය.

වන සංරක්ෂණ ආඥා පනත යටතේ අංක 2346/02 දරන ගැසට් පත්‍රයේ පළ කර ඇති නියෝග අනිද්දා (20) විවාදයට ගැනීමට නියමිතව ඇත.ඉන්පසු   ආණ්ඩු පක්ෂය  විසින් ගෙන එනු ලබන  කල්තබන අවස්ථාවේ යෝජනාව සවස 5.00 සිට 5.30 දක්වා විවාදයට ගැනේ