නන්දසේන රාජපක්ෂ Channel 4 නාලිකාවේ වීඩියෝව ගැන නිවේදනයක් නිකුත් කරයි

0
නන්දසේන රාජපක්ෂ

අරගලයෙන් පලවාහරිනු ලැබූ හිටපු ජනපති නන්දසේන රාජපක්ෂ විසින් තමන්ගේ 2019 ජනපතිවරණ මැතිවරණ ව්‍යාපාරය ආරම්භ කිරීම උදෙසා බෝම්බ ප්‍රහාරය සිදුකලායැයි Channel 4 නාලිකාවෙන් චෝදනා එල්ල වන වීඩියෝව සම්බන්ධව නිවේදනයක් නිකුත් කර තිබේ. එම සම්පූර්ණ නිවේදනය පහතින්

නන්දසේන රාජපක්ෂනන්දසේන රාජපක්ෂනන්දසේන රාජපක්ෂනන්දසේන රාජපක්ෂ