රට පුරා ප්‍රදේශ කිහිපයකට තද වර්ෂාපතනයක්

0
තද වර්ෂාපතනයක්

පවතින දැඩි නියං තත්ත්වය මැද අද රට පුරා ප්‍රදේශ කිහිපයකට තද වර්ෂාපතනයක් ඇද හැලී තිබේ.

කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව සඳහන් කරන්නේ දිවයිනේ නිරිත දිග ප්‍රදේශයට මෙම වර්ෂාව වැඩි වශයෙන් ඇද වැටී ඇති බවයි.