අයිස් වැස්සක් සමගින් තද නියඟය නිමයි. ගොවි සිත් සුවපත් කරමින් රට මැදට වැස්ස ඇද වැටේ

0
තද නියඟය

තද නියඟය හමාර කර මින් ඌව පළාත මධ්යම පළාත ආශ්රිතව අද දැඩි වර්ශාපතනයක් ඇද හැලී තිබෙනවා.

මොනරාගල අවට ප්රදේශ වලට මෙම වැස්ස සමගින්ම අයිස් වැස්සක්ද ඇද හැලී ඇති බවයි වාර්ථා වන්නේ.

අද පස්වරුවේ වර්ශාපතනය අතර තුර මිනිත්තු දෙකත්පහත් අතර කාලයක් මෙම අයිස් වැස්ස ඇදවැටුනු බවයි ප්රදේශවාසීන් පවසන්නේ.

තද නියඟය

මධ්යම පළාත ආශ්රිතවද වැසි වාඅ කිහිපයක්ම ඇදවැටී ඇති බවයි වාර්ථා වන්නේ