නැගෙනහිර උතුරු මැද වැසි

0

නැගෙනහිරට - උතුරු මැදට වැසි

නැගෙනහිර උතුරු මැද සහ ඌව පළාත්වලත් ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේත් සවස කාලයේ වැසි හෝ  ගිගුරුම් සහිත වැසි ඇති වේ.

බසරනාහිර වෙරළබඩ ප්‍රදේශවලත් ගාල්ල සහ මාතර දිස්ත්‍රික්කවලත් උදෑසන කාලයේදී වැසි සරවල්පයක් ඇති විය හැකියි.

ගිගුරුම් සහිත වැසි සමග තාවකාලික තද සුළං ද හමන බව ද කාලගුණ දෙපාර්තමේන්තුව කියයි.