ලොහාන් රත්වත්තේ නැවත රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධූරයක දිවුරුම් දෙයි

0
ලොහාන් රත්වත්තේ

ඒ ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයේ දීය.

ලොහාන් රත්වත්තේ මහතා මීට පෙර බන්ධනාගාර රාජ්‍ය අමාත්‍ය ධුරයේ කටයුතු කළ අතර පසුව සිදුකළ කැබිනට් සංශෝධනයේ දී ඔහුට අමාත්‍ය ධුරයක් හිමිවූයේ නැත.