පාර්ලිමේන්තුව වාර අවසාන කිරීමට නියමිත දිනය මෙන්න

0
වාර අවසාන කිරීම

පාර්ලිමේන්තුව ලබන 24 වැනිදා වාර අවසාන කිරීමට නියමිත බවට තොරතුරු වාර්තා වේ.

ඒ අනුව පාර්ලිමේන්තුව ජනාධිපතිවරයා අතින් නැවත උත්සවාකාරයෙන් විවෘත කෙරෙන්නේ පෙබරවාරි මස 7 වැනිදා ය.

මේ මස පාර්ලිමේන්තුව අවසාන වරට රැස්වන්නේ ලබන 23 සහ 24 යන දිනවල ය.

පාර්ලිමේන්තුව එම දින දෙකේදී පමණක් රැස්වන්නේ ලබන 25 පොහොය යෙදී ඇති නිසා යැයි පාර්ලිමේන්තු ප්‍රධානියෙක් පැවසීය.