ඩන්හිල් ස්විච් ඇතුලු දුම්වැටි වර්ග කිහිපයක වෙළදාම නවතයි.

0

අධිකරණයෙන් ලබාදුන් නියෝගයකට අවනත වෙමින් ඩන්හිල් ස්විච් ඇතුලු දුම්වැටි නිශ්පාදන කිහිපයක් රටතුල වෙළදාම නවතා දැමීමට Ceylon Tobacco ආයතනය කටයුතු කර තිබේ.

Ceylon Tobacco ආයතනය නිකුත්කල සම්පූර්ණ නිවේදන පහතින්