ඒඩ්ස් සම්ප්‍රේෂණය වීම වැලැක්වීමට නොමිලේ දෙන එන්නත දැන් ලංකාවේ

0

ඒඩ්ස් සම්ප්‍රේෂණය වීම

පුද්ගලයකුගෙන් තවත් පුද්ගලයකුට එච්.අයි.වී. ඒඩ්ස් සම්ප්‍රේෂණය වීම වැළැක්වීම වෙනුවෙන් ඖෂධයක් ලබාදීමට ජාතික ලිංගාශ්‍රිත රෝග හා ඒඩ්ස් මර්දන ඒකකය වැඩසටහනක් ආරම්භ කර තිබේ.

මෙම වැඩසටහන යටතේ PrEP නම් ඖෂධය නොමිලයේ ලබා දෙන  බව  ලිංගාශ්‍රිත රෝග හා ඒඩ්ස් මර්දන ජාතික වැඩසටහනේ අධ්‍යක්ෂ ජානකී විදානපතිරණ මහත්මිය පැවසීය.

එමගින් අනාරක්ෂිත ලිංගික හැසිරීමේදී පුද්ගලයකුගෙන් තවත් පුද්ගලයකුට ඒඩ්ස් සම්ප්‍රේෂණය වීම වැළැක්වීමේ හැකියාවක් ඇතැයි ද ඇය කීවාය.

මෙම ඖෂධය පෙරවරු 9.00ත් 1.00ත් දක්වා කාලයේදී අංක 29, ද සේරම් පෙදෙසේ පිහිටි ඉරිදා දින සායනයෙන් නොමිලයේ ලබා ගැනීමේ හැකියාව තිබේ.