දූෂණ විරෝධී පනත් කෙටුම්පත පසුව සංශෝධන ඇතුළත් කිරීමට යටත්ව සම්මතයි

0

දූෂණ විරෝධී පනත් කෙටුම්පත

පාර්ලිමේන්තුවේදී දූෂණ විරෝධී පනත් කෙටුම්පත පසුව සංශෝධන ඇතුළත් කිරීමට යටත්ව ඡන්ද විමසීමකින් තොරව සම්මත කර ඇත.

ඒ අනුව පනතට සංශෝධන ඇතුළත් කිරීමට කාරක සභා අවස්ථාව ලබන 19 වැනිදා පැවැත්වීමට දින නියම කර ඇත.

සභානායක අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත මහතා පැවසුවේ මෙම පනත සම්මත කිරීම 19 වැනිදා සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමෙන් පසුව සිදු කරන බවය.