අද සිට පාසැල් නිවාඩු

0

ඒ අනුව යළි පාසල් ආරම්භ වන්නේ, ලබන 17 වන සඳුදායි. 

සිංහල – දෙමළ අලුත් අවුරුද්ද වෙනුවෙන් පාසල් සිසුන්ට නිවාඩු ලබා දෙන බව අධ්‍යාපන අමාත්‍යාංශය සඳහන් කළේ ය.