පෞද්ගලික අවම විශ්‍රාම වයස් සීමාවට කථානායක වරයා අත්සන් තබයි

0
පෞද්ගලික අවම විශ්‍රාම වයස් සීමාවට කථානායකවරයා අත්සන් තබයි
පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත කෙරුණු සේවකයන් විශ්‍රාම යාමේ අවම වයස පනත් කෙටුම්පතට සහ කම්කරුවන්ගේ රක්ෂාව අවසන් කිරීමේ පනත් කෙටුම්පතට කථානායක මහින්ද යාපා අබේවර්ධන මහතා අද සිය අත්සන යොදා තිබේ.

අදාළ පනත් පසුගිය 11 වැනිදා පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට ගෙන සම්මත විය.

මෙම පනත් කෙටුම්පත් මගින් පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන්ගේ විශ්‍රාම යාමේ වයස අවුරුදු 60 දක්වා දීර්ඝ කිරීම සිදුවිය.

විශේෂයෙන් මෙතෙක් පෞද්ගලික අංශයේ සේවය කරන බොහෝ සේවකයින්ගේ විශ්‍රාම ගැනීමේ අවම වයස් සීමාවක් නියමකොට නොතිබුණි

බොහෝ විට පෞද්ගලික අංශයේ සේවකයන් විශ්‍රාම ගැන්වීම සඳහා පාදක කර ගනු ලැබුවේ සේව්‍ය, සේවක දෙපාර්ශ්වය අතර ඇති කරගන්නා ගිවිසුමේ සඳහන් කොන්දේසීන්ය.

මේ අනුව 2021 අංක 28 දරන සේවකයන් විශ්‍රාම යාමේ අවම වයස පනත සහ 2021 අංක 29 දරන කම්කරුවන්ගේ රක්ෂාව අවසන් කිරීමේ (විශේෂ විධාන) (සංශෝධන) පනත අද (17) සිට බලාත්මක වේ.